Beweging van collectieve creatie

Disclaimer

Disclaimer

Disclaimer voor Nederland Bewust Anders

Op deze pagina vindt u de disclaimer van Nederland Bewust Anders. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Intellectueel eigendom

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis en vrij van copyright. Alles publiceren wij onder Creative Commons Licence 4.0 Kopieëren, verspreiden of op een andere manier gebruiken wordt actief aangemoedigd. 

Een bronvermelding is daarbij wel een vereiste. Zie  Creative Commons Licence 4.0.

Geen garantie op juistheid

Indien van toepassing:

Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Nederland Bewust Anders te mogen claimen of te veronderstellen.

Nederland Bewust Anders streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of producten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande medeling. Nederland Bewust Anders aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige informatie die op websites staat waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Medisch

Alle informatie op deze site is ter informatie. Consulteer bij behandeling van een ziekte altijd een dokter. Het gebruik of (doen) toepassen van informatie op de website van Nederland Bewust Anders door bezoekers is volledig voor de verantwoordelijkheid en het risico van de gebruiker.

Nederland Bewust Anders en diens informatieleveranciers sluiten elke aansprakelijkheid uit voor eventuele schade, directe en indirecte, uit welken hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van of (doen) toepassen van informatie, producten of diensten die worden aangeboden via nederlandbewustanders.nl, andere websites of bronnen waarnaar binnen/vanuit Nederland Bewust Anders wordt verwezen.

Opinie

Binnen Nederland Bewust Anders wordt over veel onderwerpen gepubliceerd. Artikelen kunnen van diverse auteurs zijn en vertegenwoordigen niet altijd de standpunten van Nederland Bewust Anders. 

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van Nederland Bewust Anders op deze pagina.

Sluiten